Osób online: 2

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009  (2008-09-02)
dodaj do: dodaj do facebooka  dodaj do śledzika  

1 września br. w Kębłowie odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009.

Panie Pośle! Panie Senatorze!
Szanowny Księże Biskupie!
Szanowni Państwo! Droga Młodzieży!

    
Spotykamy się dziś na terenie gimnazjum w Kębłowie, by uroczyście  -  w obecności wielu znakomitych gości, dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu miasta i gminy Wolsztyn i młodzieży  -  zainaugurować rok szkolny 2008/2009, a przy okazji oddać do  użytkowania nowo dobudowaną część tej szkoły. W dniu dzisiejszym naukę rozpoczyna w naszej gminie 3.415 uczniów uczęszczających do 11 szkół podstawowych, zespołu szkolno-gimnazjalnego, zespołu szkolno-przedszkolnego i 3 gimnazjów.


W stosunku do roku ubiegłego 22 uczniów ubyło w szkołach podstawowych, zaś 14 więcej uczęszczać będzie do gimnazjów. Również mniejsza liczba sześciolatków rozpocznie naukę w zerówkach. W porównaniu do roku ubiegłego liczba ta zmalała z 356 do 338. Opiekę nad tą rzeszą dzieci i młodzieży sprawuje kadra nauczycielska w liczbie 373 etatów oraz pracownicy administracji i obsługi w liczbie 150 etatów.

Szanowni Państwo!

Dwa lata temu musieliśmy podjąć szereg decyzji o zmianach organizacyjnych
w funkcjonowaniu gminnej sieci szkolno-przedszkolnej, polegających na przeniesieniu większości 9 godzinnych oddziałów zerówkowych do szkół. Oddział sześciolatków nadal funkcjonuje jedyne w przedszkolu w Obrze.
Przyczyną tego stanu rzecz stało się wyjątkowo duże i stale utrzymujące się na tym poziomie zainteresowanie przedszkolami rodziców dzieci w wieku 3 - 5 lat, wynoszące w roku bieżącym 539 dzieci.

Dzieje się tak mimo zauważalnego niżu demograficznego, nasuwa się więc wniosek, że skoro rodzice decydują się na posłanie dzieci do przedszkola to znaczy, że mają pracę, że znajdują ją w nowo powstających i rozbudowujących się zakładach pracy w naszej gminie, a kierunek działań progospodarczych podejmowanych przez nasz samorząd jest właściwy. Tegoroczne wakacje, tak jak i poprzednie były bardzo pracowite w wielu naszych placówkach oświatowych. Większość zaplanowanych prac remontowych i modernizacyjnych zostało zakończonych, na co  -  łącznie z dotacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej  -  wydamy prawie 800 tys. zł.

W wyniku sukcesywnej wymiany okien w budynkach oświatowych coraz więcej szkół uzyskuje realne oszczędności energetyczne. W tym roku proces ten trwa w Przedszkolu Nr 1, SP nr 1, SP Nr 5 i Gimnazjum nr 1. Piękne boisko, które będzie pełnić funkcję rekreacyjno-szkoleniową, zyskała SP Nr 3, zaś uczniowie zespołu szkolno-gimnazjalnego w Obrze ćwiczyć będą  w wyremontowanej sali gimnastycznej. Systematycznie staramy się też remontować dachy na starych budynkach oświatowych-w tym roku zrobiliśmy to w Szkole Podstawowej w Kębłowie.

Odnowy wymaga wiele sanitariatów szkolnych. Są to kosztowne zadania, mam jednak nadzieję, że w kilku najbliższych latach nadrobimy zaległości w tym zakresie. Podczas tegorocznych wakacji udało się odnowić łazienki w Przedszkolu nr 5 i Gimnazjum
 nr 1. Trwa realizacja gminnego programu wymiany mebli szkolnych.

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że mimo znaczących nakładów inwestycyjno-remontowych corocznie ponoszonych przez nasz samorząd w zakresie oświaty, nadal pozostaje wiele do zrobienia. Mam jednak nadzieję, że Rada Miejska, zawsze pozytywnie odnosząca się do wszelkich inicjatyw zmierzających do poprawy bazy oświatowej, utrzyma przyjęty kierunek działań.

Szanowni Państwo!

Chyba najwięcej w ostatnich latach udało nam się zrobić w zakresie zaplecza sportowego naszych szkół. Od kilku lat z nowoczesnych sal sportowych korzystają uczniowie szkół w Kębłowie, Świętnie i Wolsztynie. Kończy się budowa sali sportowej we Wroniawach i jesienią tego roku również ta miejscowość zyska nowoczesny obiekt, z którego korzystać będą nie tylko uczniowie. Mamy jednak świadomość, ze baza lokalowa niektórych szkół również wymaga rozbudowy, a najważniejsze zadania jakie postawił przed sobą nasz samorząd na początku obecnej kadencji  to: rozbudowa Gimnazjum w Kębłowie, Szkoła Podstawowa w Karpicku i biblioteka w Obrze. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, na czele
 z Panem Dyrektorem i pozytywnej opinii w tej sprawie Rady Miejskiej w Wolsztynie, na przełomie 2006/2007 roku powstał projekt rozbudowy tutejszego gimnazjum, opracowany przez firmę „Mega-Bud” mgr inż. Zbigniewa Wróbla z Adamowa.

Dnia 27 kwietnia 2007 roku wydane zostało pozwolenie na budowę. Równolegle trwały działania gminy zmierzające do pozyskania pozabudżetowych środków na sfinansowanie zadania. W związku z opóźniającą się datą ogłoszenia konkursu w ramach WRPO, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do prac , z założeniem sfinansowania zadania ze środków własnych i pożyczek, a następnie ewentualnej refundacji ze środków unijnych. Dodam, że złożyliśmy w czerwcu wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w tej  sprawie, w ramach ogłoszonego naboru projektów z działania 5.2 i liczymy na jego pozytywne rozpatrzenie. W roku bieżącym natomiast skorzystaliśmy z preferencyjnej pożyczki na ten cel zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 600 tys. zł ze środków Europejskiego Banku inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy.

Rok temu, w czerwcu rozpisany został przetarg na wykonawstwo robót, w wyniku którego podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „Dana –Bud”, które tym samym rozpoczęło budowę kolejnego w swoim dorobku obiektu oświatowego na terenie naszej gminy. W dniu 3 listopada 2007 roku w obecności m.in. lokalnych władz samorządowych i mieszkańców Kębłowa, ks. Arcybiskup Stanisław  Gądecki poświęcił kamień węgielny pod rozbudowę, co upamiętnia tablica przy wejściu głównym.

Znana z doskonałej jakości i terminowości robót firma „Dana-Bud” wraz z równie solidnym podwykonawcami: Zakładem „Systemy Cieplne-Klimatyzacja”-Pana Jakuba Lorezna oraz Zakładem Usług Elektrycznych-Pana Bogusława Gałęzowskiego, pod nadzorem Pana Andrzeja Jęczmionki, zgodnie z zawartą umową w czerwcu b.r  zgłosiła gotowość do odbioru, a dnia 17 czerwca odbył się odbiór techniczny zadania.

Szanowni Państwo! Droga młodzieży!

Od dziś lekcje dla uczniów tej szkoły odbywać się będą w nowoczesnym obiekcie, który wzbogacił się o 4 dodatkowe izby lekcyjne, świetlico-jadalnię oraz bibliotekę z czytelnią. We wszystkich nowych pomieszczeniach, dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Edukacji Narodowej, ustawiono nowe meble, które mam nadzieję jeszcze wiele lat służyć będą młodzieży z Kębłowa, Wroniaw, Stradynia oraz Starej i Nowej Dąbrowy.

Warto zaznaczyć, że nowa biblioteka z czytelnią ma szansę pełnić funkcję obiektu środowiskowego, służącego wszystkim mieszkańcom. Poza budynkiem podstawowym, w otoczeniu szkoły powstał nowy parking i zorganizowano teren zielony. W przyszłości planujemy też powstanie w sąsiedztwie uniwersalnego boiska wraz z niezbędną infrastrukturą sportową.
Jest to efekt pracy i działań wielu osób, firm i instytucji.

Dziękuję więc wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej pięknej sali, a więc przede wszystkim Społecznemu Komitetowi Budowy, Projektantom, Wykonawcom, Inspektorom Nadzoru, instytucjom współfinansującym, Bankowi Ochrony Środowiska i Radzie Miejskiej, która pozytywnie zaopiniowała umieszczenie tego zadania w budżecie gminy oraz wszystkim innym nie wymienionym z imienia i nazwiska.

Życzę młodzieży i nauczycielom wiele zadowolenia z nowego obiektu. Korzystając zaś z obecności dyrektorów naszych szkół gminnych i przedszkoli, chciałbym za państwa pośrednictwem życzyć gronom pedagogicznym dużo satysfakcji z wykonywanej pracy i osiągnięć waszych uczniów, a uczniom dobrych wyników w nauce, sporcie i innych dziedzinach życia szkoły.

Dziękuję za uwagę !

Burmistrz Wolsztyna
Andrzej Rogozinski

Artykuł oraz zdjęcia pochodzą ze strony www.wolsztyn24.pl
 
 


Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.